DÙNG SERVLET, JSP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THÊM, XÓA, SỬA

Nguyễn Phương Anh.

Mã số sinh viên: 1461209.

Bài viết này hướng dẫn cách viết web kết nối cơ sở dữ liệu trong sql server bằng môi trường ODBC, file jar sqljdbc.  Thực hiện chức năng thêm, xóa, sửa.

I.Tạo cơ sở dữ liệu:

Cơ sở dữ liệu tên HOC_SINH, một bảng tên THONGTIN_HOCSINH: Id kiểu nguyên; diemtoan, diemly, diemhoa kiểu số thực; Hoten, Malop kiểu chuỗi.

II. Chuẩn bị môi trường:

_ Ngoài Java, NetBean và sql server, Tomcat đã cài và thiết lập sẵn để kết nối sql server với JDBC trong java cần phải:

+ Download ODBC Driver cho SQL Server và chạy: https://docs.microsoft.com/vi-vn/sql/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server?view=sql-server-2017

Chạy xong start service SQLWriter lại và setup ODBC Microsoft Access Setup.

+ Download sqljdbc để thêm vào project trong NetBean, các bạn có thể tự chọn phiên bản phù hợps: http://www.java2s.com/Code/Jar/s/Downloadsqljdbc430jar.htm

III. Kết nối cơ sở dữ liệu vào java:

1. Kết nối giữa NetBean và data base bên SQL Server:

_ Mở NetBean: Window -> Services

_ Phải chuột Database -> New connection. Driver là file sqljdbc42.jar nằm trong các folder con của folder Microsoft JDBC Driver như hình. Chọn xong nhấn Next.

 

 

_ Host là Name server trong sql server ở đây máy mình có tên DESKTOP-2UQFBQS. Port mặc định của sql server là 1433. Có thể kiểm tra có đang hoạt động hay không bằng lệnh: netstat -an -P TCP trong cmd. Database sử dụng quyền truy cập SQL Server Authentication nên bên NetBean nhập User Name, Password của bên SQL Server. Sau cùng nhấn Test Connection kiểm tra kết nối thành công hay không.

_ Sau khi tạo driver thành công chúng ta có thể Connect hoăc Disconnect.

_ Có thể xem dữ liệu bên sql sever bằng cách chọn View Data trên table:

2.Tạo phương thức kết nối database:

_Để kết nối với một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải thực hiện hai bước sau:

+ Class.forName: tải lớp trình điều khiển JDBC thích hợp.

+DriverManager.getConnection().

_ Từ Java 6 với JDBC 4.0, bước đầu tiên có thể bỏ vì người quản lý tải trình điều khiển trình thích hợp từ classpath.

_Có ba cách thiết lập kết nối đến cơ sở dữ liệu:

+ static Connnection getConnection(String url): thiết lập kết nối từ URL cơ sở dữ liệu đã cho dưới dạng: jdbc: subprotocol:subname

+ static Connection getConnection(String url, Properties infor): kết nối từ URL cơ sở dữ liệu và một thuộc tính đối tượng trong đó gồm thêm các thông tin như username và password.

+ static Connection getConnection(String url, String user, String password): thiết lập kết nối gồm 3 đối số URL database, username, password

_ URL database trong các phương pháp kết nối trên là một chuỗi trong một định dạng chứa thông tin về các thông số kết nối cơ sở dữ liệu như server name, database name, … . Ví dụ:”jdbc:sqlserver://DESKTOP-2UQFBQS:1433;databaseName=HOC_SINH”: localhost là server name, 1433 là cổng mặc định, HOC_SINH là tên database.

3. Tạo các chức năng thêm, xóa, sửa trong ứng dụng web:

 

_ Chương trình hiển thị trang index.html cho người dùng nhập học sinh, dữ liệu gửi qua  ManagerAdd.jsp thực hiện chức năng thêm học sinh vào database trong sql server và phản hồi vào AllPost.java, AllPost.java thực hiện nhiệm vụ lấy tất cả dữ liệu trong database, cụ thể ở đây là tất cả học sinh trong bảng THONGTIN_HOCSINH, gán vào AllPost gửi qua AllPost.jsp, biến items=”${AllPost}” (dòng 27, file AllPost.jsp) lấy giá trị học sinh được gửi qua và hiển thị kết quả lần lượt bởi vòng lặp forEach.

 

_ Khi thực hiện lệnh Edit trên trang AllPost đang được hiển thị, id của dòng cần sửa được gửi sang trang EditPost.java, trang này lấy học sinh có id bằng với id được gửi và gửi kết quả trang trang EditPost.jsp bằng getHocSinhById, biến items lưu giá trị getHocSinhById, trang EditPost.jsp cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin học sinh sau đó gửi qua trang ManagerEdit.jsp bằng phương thức post, trang ManagerEdit.jsp thực hiện chỉnh sửa bằng lệnh edit (dòng 26) và phản hổi kết quả sang trang AllPost.java.

_Nếu thực hiện lệnh xóa trên trang AllPost đang được hiển thị, id của dòng cần sửa được gửi sang trang DeleteP.java, trang này xóa học sinh có id bằng với id được gửi và gửi phản hồi sang trang AllPost.java.

Đây là link download bài của mình:

https://drive.google.com/open?id=11p4lVe1ZQJYeq6GQYTQiW5yQVcLRPjY3

 

Wanna share this to your friends?

18 thoughts on “DÙNG SERVLET, JSP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THÊM, XÓA, SỬA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + 20 =