SOLID & DEPENDENCY INJECTION TRONG .NET MVC

NGUYÊN LÝ SOLID
Single Responsibility Principle
Mỗi class chỉ nên giữ 1 nhiệm vụ duy nhất

Open/Closed Principle
Open: cho phép mở rộng kế thừa.
Closed: đóng gói, bảo mật.

Liskov Substitution Principle
Đối tượng của lớp con có thể thay thế đối tượng lớp cơ sở, mà vẫn giữ được tính đúng đắn của chương trình.

Interface Segregation Principle
Phân loại và gom nhóm method thành các interface theo mục đích cụ thể.

Dependency Inversion Principle
Các module cấp cao không nên phụ thuộc vào các modules cấp thấp.
Interface (abstraction) không nên phụ thuộc vào chi tiết, mà ngược lại.

Được ứng dụng trong Dependency Injection

MẪU THIẾT KẾ DEPENDENCY INJECTION
Là một mẫu thiết kế, tuân theo nguyên tắc Dependency Inversion.
Các module liên quan sẽ được inject vào các module cấp cao.

Các framework hỗ trợ
Autofac
Ninject
SimpleInjector

 

Wanna share this to your friends?

13 thoughts on “SOLID & DEPENDENCY INJECTION TRONG .NET MVC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 4 =